بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر مزیت رقابتی با میانجی¬گري اشتراك گذاري دانش و نوآوري سازمانی (مورد مطالعه: موسسه تحقیقات خاک و آب کشور)

مقاله: پژوهشی

صفحه: 365- 404

نویسندگان:

محمدحسین کریمیون[1]

[1]کارشناس ارشد مدیریت دولتی- منابع انسانی Email : Mohammadkarimion@yahoo.com

 

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر مزیت رقابتی با میانجی‌گري اشتراك گذاري دانش و نوآوري سازمانی (مورد مطالعه: موسسه تحقیقات خاک و آب کشور) می­باشد. در تحقيق حاضر، جامعه آماري شامل کلیه‌ی مدیران و کارکنان موسسه تحقیقات خاک و آب کشور می­باشد که برابر با 220 نفر بوده است. از بین جامعه آماری تعداد 140 نفر را با استفاده از جدول مورگان به عنوان نمونه آماری انتخاب و روش نمونه‌گیری مورد استفاده از نوع تصادفي ساده مي‌باشد. در اين پژوهش براي جمع آوري داده­ها از 4 پرسشنامه که شامل: پرسشنامه‌های استاندارد فرهنگ سازماني، مزیت رقابتي، اشتراک گذاری دانش و نوآوری سازمانی محمد عظیم و همکاران (2021) استفاده شده است که مقدار روایی و پایایی مطلوبی داشته­اند و در انجام آن از تکنیک‌های آماری استنباطی شامل: آزمون‌های تحلیل عاملي، روش معادلات ساختاری و آزمون سوبل و با استفاده از نرم­افزارهای آماری Spss 22 و Smart Pls انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می­دهد، فرهنگ سازماني بر مزیت رقابتي در موسسه تحقیقات خاک و آب کشور، تأثیر معناداری وجود ندارد و فرهنگ سازماني با تبیین نقش میانجي اشتراک گذاری دانش بر مزیت رقابتي در موسسه تحقیقات خاک و آب کشور، تأثیر معناداری وجود ندارد. اما فرهنگ سازماني با تبیین نقش میانجي نوآوری سازماني بر مزیت رقابتي در موسسه تحقیقات خاک و آب کشور، تأثیر معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی:

فرهنگ سازمانی، مزیت رقابتی، اشتراك گذاري دانش، نوآوری سازمانی.


Examining the effect of organizational culture on competitive advantage through the mediation of knowledge sharing and organizational innovation (case study: Iran’s Soil and Water Research Institute)

Mohammad Hossein Karimyoun[1]

[1] Master of Public Administration – Human Resources Email: Mohammadkarimion@yahoo.com

 

abstract

The main purpose of this research is to investigate the effect of organizational culture on competitive advantage through the mediation of knowledge sharing and organizational innovation (case study: Soil and Water Research Institute of Iran). In the current research, the statistical population includes all managers and employees of the country’s soil and water research institute, which was equal to 220 people. 140 people were selected from the statistical population using Morgan’s table as a statistical sample and the sampling method used was simple random. In this research, 4 questionnaires were used to collect data, which include: standard questionnaires of organizational culture, competitive advantage, knowledge sharing and organizational innovation by Mohammad Azim et al. Inferential statistics include: factor analysis tests, structural equation method and Sobel test and it was done using Spss 22 and Smart Pls statistical software. The results of the research show that there is no significant effect of organizational culture on competitive advantage in the country’s Soil and Water Research Institute, and there is no significant effect of organizational culture explaining the mediating role of knowledge sharing on competitive advantage in the country’s Soil and Water Research Institute. However, organizational culture has a significant effect by explaining the mediating role of organizational innovation on competitive advantage in the country’s soil and water research institute.

Keywords: 

Organizational culture, competitive advantage, knowledge sharing, organizational innovation.

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله