بررسی تأثیر فناوری بلاکچین بر مدیریت منابع انسانی

مقاله: پژوهشی

صفحه: 56- 80

نویسندگان:

حمید قنبروند[1]، مرضیه جعفریان دیوکلایی[2]

[1]  دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش منابع انسانی و رفتار سازمانی دانشگاه علامه طباطبائی

[2]  کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بیمه دانشگاه علامه طباطبائی

 

چکیده

امروزه به ندرت می توان حوزه ای را یافت که فناوری های دیجیتالی در آن وارد نشده باشد و مسلماً حوزه مدیریت منابع انسانی هم از این موضوع مستثنی نیست. بلاکچین یکی از فناوری های برافکن و انقلابی است که با توجه به طیف وسیع کاربرد قابلیت های آن، طی چند سال آینده تغییرات شگرفی در تمامی ابعاد سازمان ها ایجاد خواهد کرد و در هر کشور و هر صنعتی، به تناسب نیازهای خود از این فناوری بهره خواهد برد. این فناوری جوانب مختلف مدیریت منابع انسانی از جمله گزینش و تایید و راستی آزمایی رزومه متقاضیان، تایید اعتبارنامه ها، نحوه آموزش و توسعه منابع انسانی، نحوه پرداخت و جبران خدمت با استفاده از قراردادهای هوشمند و به روز رسانی شایستگی ها و مهارت های نیروی کار جهت انطباق با نیازهای صنایع مختلف را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در این پژوهش که با روش کتابخانه ای انجام گرفته، با استناد به منابع موجود در پی آنیم که ضمن تبیین مفهوم «بلاکچین» به بررسی تاثیر آن بر حوزه مدیریت منابع انسانی پرداخته و مزایا و چالش های ورود آن را به این حوزه مورد بررسی قرار دهیم.

کلمات کلیدی: بلاکچین، مدیریت منابع انسانی، قراردادهای هوشمند، اعتماد، شفافیت، دفترکل توزیع شده


Investigating the impact of blockchain technology on human resource management
Hamid Ghanbrund[1], Marzieh Jafarian Diokalai[2]
[1] Ph.D. student of business management, majoring in human resources and organizational behavior, Allameh Tabatabai University
[2] Senior expert in business management, insurance major, Allameh Tabatabai University
Abstract
Today, it is rare to find a field in which digital technologies have not been introduced, and certainly the field of human resources management is not an exception to this issue. Blockchain is one of the disruptive and revolutionary technologies that, due to the wide range of application of its capabilities, will create tremendous changes in all aspects of organizations in the next few years, and every country and every industry can use this technology according to their needs. will win This technology covers various aspects of human resources management, including selection and approval and verification of applicants’ resumes, approval of credentials, how to train and develop human resources, how to pay and compensate services using smart contracts and updating the competencies and skills of the workforce. It will affect the direction of adaptation to the needs of different industries. In this research, which was carried out using the library method, we are trying to explain the concept of “Blockchain” and investigate its impact on the field of human resources management, and examine the advantages and challenges of its entry into this field by referring to the available sources. to give
Keywords: blockchain, human resource management, smart contracts, trust, transparency, distributed ledger

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله