بررسی تاثیر بدبینی سازمانی بر عملکرد کارکنان (مورد مطالعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل)

مقاله: پژوهشی

صفحه: 386- 401

نویسندگان:

فاطمه موحدنیا[1] ،زهرا افسری[2] ، فرود آزاد بخت[3]

[1] دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ایران Fatima.movahednia.1994@gmail.com

[2] دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت دولتی گرایش رفتارسازمانی، دانشگاه آزاداسلامی واحدساری، ایران

[3] دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت دولتی گرایش تصمیم گیری و خط مشی، دانشگاه آزاداسلامی واحدساری، ایران

 

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر بدبینی سازمانی بر عملکرد کارکنان می‌باشد. جامعه آماري در اين پژوهش شامل 500 نفر از کلیه کارکنان و هیئت علمی دانشگاه آزاد بابل می‌باشد در سال 1397انجام شد که با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه تعداد 217 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. روش تحقیق حاضر کاربردی و توصیفی از نوع پیمایشی می‌باشد. در این تحلیل از آزمون آلفای کرونباخ جهت تعیین پایایی پرسشنامه که پایایی کل 0.85 بوده است، آزمون کلموگروف – اسمیرنوف جهت تعیین نرمال و یا غیر نرمال بودن داده‌ها و برای بدست آوردن رابطه و تاثیر متقابل بین متغیرها به دلیل نرمال بودن داده‌ها و همچنین بررسی عوامل تاثیرگذار از آزمون تحلیل عاملی تأییدی، تحلیل مسیر و آزمون نیکویی برازش مدل از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج تحقیق حاضر نشان دهنده این مطلب است كه متغیرهاي عدالت، حمایت سازمانی درک شده، تبادل رهبر-عضو داراي تأثير مثبت و معناداري بر متغير وابسته عملکرد کارکنان مي‌باشند.

کلمات کلیدی:

بدبینی سازمانی، عملکرد کارکنان، دانشگاه آزاد بابل


Investigating the impact of organizational pessimism on employee performance (case study of Islamic Azad University, Babol branch)

Fateme Mohdnia[1], Zahra Afsari[2], Froud Azad Bakht[3]

[1] Ph.D. student in business management, marketing orientation, Islamic Azad University, Sari Branch, Iran Fatima.movahednia.1994@gmail.com

[2] Ph.D. student in public administration, majoring in organizational behavior, Islamic Azad University, Fahadsari, Iran

[3] Ph.D. student in public administration, majoring in decision-making and policy, Islamic Azad University, Vahesari, Iran

 

abstract

The purpose of this research is to investigate the impact of organizational pessimism on employees’ performance. The statistical population in this research includes 500 people from all the employees and faculty of Babol Azad University. It was conducted in 2017, and 217 people were selected as a sample using Morgan’s table. The current research method is applied and descriptive of the survey type. In this analysis, Cronbach’s alpha test was used to determine the reliability of the questionnaire, the total reliability of which was 0.85, the Kolmogorov-Smirnov test was used to determine the normality or non-normality of the data and to obtain the relationship and mutual influence between the variables due to the normality of the data, and also to examine the factors Effectively, confirmatory factor analysis, path analysis, and model goodness of fit tests were used using Lisrel software. The results of this research show that the variables of justice, perceived organizational support, and leader-member exchange have a positive and significant effect on the dependent variable of employee performance.

Keywords: 

Organizational pessimism, employee performance, Babol Azad University

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله