بررسی تاثیر تعدیلگر مقیاس شرکت بر رابطه بین خصایص هیئت مدیره و مدیریت سود فرصت طلبانه

مقاله: پژوهشی

صفحه: 150- 169

نویسندگان:

مریم برادران[1]، احمد قدیمی [2]

[1] مدرس موسسه غیر انتفاعی روزبهان شهرستان ساری Marybaradaran60@gmail.com

[2] كارشناسي ارشد رشته حسابداری موسسه غیر انتفاعی روزبهان شهرستان ساری aahhmmaadd.gh2015@gmail.com

 

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش بررسی اثرگذاری برخی از مهمترین ویژگی های هیئت مدیره بر بروز یا کاهش بروز مدیریت سود فرصت طلبانه   با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر مقیاس شرکت در  شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این مطالعه از حیث کاربرد تجربی آن یک مطالعه کاربردی قلمداد می شود و علاوه بر این از جنبه روش، یک مطالعه به روش همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و الگوی مشخص کردن حجم نمونه آماری هم غربالگری یا حذف سیستماتیک خواهد بود که منجر به تعیین 111 شرکت به عنوان نمونه آماری گشته است. دوره زمانی تحقیق یک بازه 5 ساله از 1396 لغایت 1400 است. به جهت پانلی بودن داده ها نیز از رگرسیون خطی مبتنی بر داده های پانلی استفاده می شود. نتایج به دست آمده نشان داده است که اندازه هیت مدیره فاقد تاثیر معنادار بر مدیریت سود است اما استقلال هیئت مدیره دارای تاثیر منفی و منفی بر آن است. همچنین شواهد تحلیل حاکی از آن است که مقیاس شرکت تاثیر تعدیلگر کاهش بر رابطه بین استقلال هیئت مدیره و مدیریت سود دارد.

کلمات کلیدی:

مدیریت سود، استقلال هیئت مدیره، اندازه هیئت مدیره


Investigating the moderator effect of company scale on the relationship between board characteristics and opportunistic earnings management

Maryam Baradaran [1], Ahmed Gadi [2]

[1] Lecturer of the non-profit Rozbahan Institute in Sari, Marybaradaran60@gmail.com

[2] Master’s degree in Accounting, Rozbahan non-profit institute, Sari city, aahhmmaadd.gh2015@gmail.com

 

abstract

The purpose of this research is to investigate the effect of some of the most important characteristics of the board of directors on the occurrence or reduction of the occurrence of opportunistic profit management, taking into account the role of the moderator of the company scale in the companies admitted to the Tehran Stock Exchange. This study is considered an applied study in terms of its empirical application, and in addition, in terms of the method, it is a correlational study. The statistical population of the research is the companies admitted to the Tehran Stock Exchange and the pattern of determining the statistical sample size will be screening or systematic exclusion, which has led to the selection of 111 companies as a statistical sample. The time period of the research is a 5-year period from 1396 to 1400. Because of the panel data, linear regression based on panel data is used. The obtained results have shown that the size of the board of directors has no significant effect on profit management, but the independence of the board of directors has a negative and negative effect on it. Also, the evidence of the analysis indicates that company scale has a moderating effect on the relationship between board independence and earnings management.

Keywords: 

Earnings management, board independence, board size

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله