بررسی تاثیر خوانایی و ادبیات گزارشگری مالی بر ریسک پذیری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله: پژوهشی

صفحه: 81- 99

نویسندگان:

 سید محمد میرمحمدی [1]، نادر طاهری صاحبی[2]

[1]  دکتری تخصصی حسابداری، موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی روزبهان، واحد ساری ، ایران smohamadmmohamadi@gmail.com

[2]  کارشناس ارشد حسابداری موسسه غیر انتفاعی روزبهان ساری n.taheri.sahebi@gmail.com

 

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر شفافیت و خوانایی گزارشات مالی بر ریسک شرکت است. روش تحقیق همبستگی  بوده و تحقیق به لحاظ هدف جزو تحقیقات کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادارتهران است و نمونه آماری بر اساس روش حذف سیستماتیک برابر با 118 شرکت است. دوره زمانی جمع آوری اطلاعات مربوط به سالهای 1395 تا 1399 است و اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار ایویوز نسخه 8 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیلهای آماری، خوانایی گزارشات مالی تاثیر منفی و معناداری بر ریسک شرکت دارد.

کلمات کلیدی: شفافیت و خوانایی گزارشات مالی، ریسک شرکت، بورس اوراق بهادار


Investigating the effect of readability and financial reporting literature on the risk-taking of companies admitted to the Tehran Stock Exchange
Seyed Mohammad Mirmohammadi [1], Nader Taheri Sahibi [2]
[1] Specialized doctorate in accounting, non-profit Rozbahan Higher Education Institute, Sari Branch, Iran smohamadmmohamadi@gmail.com
[2] senior accounting expert of Rozbahan Sari non-profit institution n.taheri.sahebi@gmail.com
Abstract
The purpose of this research is to investigate the impact of transparency and readability of financial reports on the company’s risk. The research method is correlational and the research is considered as an applied research in terms of its purpose. The statistical population of this research is all companies active in the Tehran Stock Exchange, and the statistical sample is 118 companies based on the systematic elimination method. The time period of data collection is from 2015 to 2019, and the obtained data has been analyzed using Eviuse software version 8. Based on the results obtained from the statistical analysis, the readability of financial reports has a negative and significant effect on the company’s risk.
Keywords: transparency and readability of financial reports, company risk, stock exchange

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله