بررسی تاثیر دستکاری جریان نقد عملیاتی بر عدم اطمینان محیطی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله: پژوهشی

صفحه: 98- 112

نویسندگان:

نعمت الله فرهادی افشار [1]، فاطمه گرگینی[2]، ملیحه صمدی تیراندازی[3]

[1] کارشناس حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سیرجان، ایران

[2] کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سیرجان، ایران

 [3]کارشناس ارشد صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندر عباس، ایران

 

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تاثیر دستکاری جریان نقد عملیاتی بر عدم اطمینان محیطی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. قلمرو زماني تحقیق شامل يك دوره شش ساله بر اساس صورت‌های مالي سال­های 1392 الي 1397 شرکت‌های موردمطالعه است و نمونه موردمطالعه شامل 118 شرکت می‌باشد. به‌طورکلی در این تحقیق برای تدوین ادبیات و پیشینه تحقیق از روش کتابخانه­ای استفاده‌شده است و برای آزمون فرضیه­های­ تحقیق از داده‌های مندرج در صورت­های مالی شرکت‌ها و نرم‌افزارهای ره­آورد نوین و از سایت­های مرتبط متعلق به شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بهره گرفته‌شده است. اين تحقیق شامل یک فرضیه می­باشد كه جهت آزمون فرضیه از مدل رگرسیونی و روش داده­های ترکیبی استفاده‌شده است. در اين تحقیق، دستکاری جریان نقد عملیاتی به‌عنوان متغیرهای مستقل، نوع عدم اطمینان محیطی تحت عنوان متغیر وابسته موردسنجش قرارگرفته است.: نتایج آزمون معناداری ضرایب بر اساس معادله­­ی رگرسیون برازش شده حاکی از وجود تأثیر منفی و معنی‌دار دستکاری جریان نقد عملیاتی بر عدم اطمینان محیطی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

کلمات کلیدی:

دستکاری جریان نقد عملیاتی ، عدم اطمینان محیطی ، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران


Investigating the impact of operating cash flow manipulation on environmental uncertainty in companies listed on the Tehran Stock Exchange

Nematollah Farhadi Afshar [1], Fatemeh Gorgini [2], Maleeha Samadi Othiri [3]

[1] Accounting expert, Islamic Azad University, Sirjan Branch, Iran

[2] Master of Accounting, Islamic Azad University, Sirjan branch, Iran

[3] Master of Industry, Islamic Azad University, Bandar Abbas branch, Iran

 

abstract

The purpose of this research is to investigate the effect of operating cash flow manipulation on environmental uncertainty in companies listed on the Tehran Stock Exchange. The time domain of the research includes a six-year period based on the financial statements of the studied companies from 1392 to 1397, and the studied sample includes 118 companies. In general, in this research, the library method was used to compile the literature and the background of the research, and to test the research hypotheses, the data included in the financial statements of the companies and modern forecasting software, and the related sites belonging to the companies admitted to the Tehran Stock Exchange were used. This research includes a hypothesis that regression model and mixed data method were used to test the hypothesis. In this research, manipulation of operating cash flow as independent variables, the type of environmental uncertainty has been measured under the title of dependent variable. The results of the significance test of coefficients based on a fitted regression equation indicate the existence of a significant negative effect of manipulation of operating cash flow on environmental uncertainty. Companies accepted in Tehran Stock Exchange.

Keywords: 

Manipulation of operating cash flow, environmental uncertainty, companies admitted to Tehran Stock Exchange

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله