بررسی تاثیر سبک های تفکر مدیران سازمان های گردشگری بر نوآروی جاذبه های مقاصد شهری (نمونه موردی شهر سرعین)

مقاله: پژوهشی

صفحه: 134- 149

نویسندگان:

عظیم حسینی ججین[1]، مجتبی خشنود قشلاقی[2]

[1]  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش کارآفرینی، موسسه آموزش عالی و غیر انتفاعی مقدس اردبیلی، ایران

[2] کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

 

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر سبک­های­تفکر در سازمان­های گردشگری بر نوآروی جاذبه­های مقاصد شهری (نمونه موردی شهر سرعین) انجام شده است. جامعه‌ی آماری این پژوهش کلیه مدیران سازمان­های گردشگری شاغل در شهر سرعین در سال 1400 بوده است. که به شیوه نمونه­گیری تصادفی ساده، بر اساس فرمول نمونه­گیری مورگان 52 نفر تعیین شد که بعد از توزیع پرسشنامه 37 عدد از آن قابلیت استفاده را داشتند. ابزار اندازه‌گیری پژوهش پرسشنامه استاندارد است که روایی و پایایی آن مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس پایایی پرسشنامه سبک تفکر مدیران سازمان­های گردشگری برابر با 0.969 و پایایی پرسشنامه نوآوری جاذبه­های گردشگری 0.844 بود و ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه ترکیبی نیز در سطح 0.95 تایید گردید. یافته‌های تحقیق نشان داد سبک­های­تفکر در سازمان­های گردشگری تاثیر مثبت و معنی­داری بر نوآروی جاذبه­های مقاصد شهری داشته است. همچنین تجزیه‌وتحلیل‌های آماری صورت گرفته برای آزمون فرضیه‌های فرعی تحقیق نیز به حاکی از آن بود که ابعاد سبک­های­تفکر (قانون گذار، تفکراجرایی و قضاوت­گر) نیز تاثیر مثبت و معنی­داری بر متغیر نوآوری جاذبه­های مقاصد شهری داشته­اند.

کلمات کلیدی:

سبک­های­تفکر، سازمان­های گردشگری، نوآروی جاذبه­های مقاصد شهری، شهر سرعین


Investigating the impact of thinking styles of managers of tourism organizations on the innovation of urban destination attractions (case example of Sarein city)

Azim Hosseini Jejin[1], Mojtabi Khoshnoud Qeshlaghi[2]

[1] Master of Business Administration, entrepreneurship orientation, Moghaddis Ardabili Institute of Higher Education and Non-Profit, Iran

[2] Master of Marketing Management, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran

 

abstract

The purpose of this research is to investigate the impact of thinking styles in tourism organizations on the innovation of urban destination attractions (case example of Sarein city). The statistical population of this research was all managers of tourism organizations working in Sarein city in 1400. 52 people were determined by simple random sampling based on Morgan’s sampling formula, and 37 of them were able to use it after distributing the questionnaire. The measurement tool of the research is a standard questionnaire whose validity and reliability were examined. Based on this, the reliability of the questionnaire of the thinking style of managers of tourism organizations was equal to 0.969 and the reliability of the questionnaire of innovation of tourism attractions was 0.844, and the Cronbach’s alpha coefficient of the combined questionnaire was also confirmed at the level of 0.95. The findings of the research showed that thinking styles in tourism organizations had a positive and significant effect on the innovation of urban destination attractions. Also, the statistical analyzes conducted to test the sub-hypotheses of the research also indicated that the dimensions of thinking styles (legislative, executive and judgmental thinking) also had a positive and significant effect on the innovation variable of urban destination attractions.

Keywords: 

Thinking styles, tourism organizations, innovation of urban destination attractions, Sarein city

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله