بررسی تاثیر مدیریت سود بر پریشانی مالی با توجه به نقش کنترل داخلی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله: پژوهشی

صفحه: 123- 149

نویسندگان:

 مریم برادران[1]، عطیه درخشی[2]

[1]  مدرس موسسه غیر انتفاعی روزبهان شهرستان ساری Marybaradaran60@gmail.com

[2]  كارشناسي ارشد رشته حسابداری موسسه غیر انتفاعی روزبهان شهرستان ساری Ati.derakhshi1987@gmail.com

 

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر  مدیریت سود بر پریشانی مالی با توجه به نقش تعدیلگر کنترل داخلی است. روش تحقیق همبستگی و تحقیق به لحاظ هدف تحقیقی کاربردی است و به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونه آماری به روش غربالگری برابر با 120 شرکت تعیین شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها، رگرسیون خطی با استفاده از نرم افزار ایویز است. بر اساس نتایج به دست آمده از تحقیق مشخص شده است که مدیریت سود تاثیر مثبت و معناداری بر پریشانی مالی دارد. همچنین نتایج نشان داد که کنترل داخلی اثرتعدیلگر معناداری بر رابطه بین مدیریت سود و پریشانی مالی دارد.

کلمات کلیدی: اجتناب مالیاتی، ساختار مالکیت،  کیفیت حسابرسی


Investigating the impact of profit management on financial distress with regard to the role of internal control in companies listed on the Tehran Stock Exchange
Maryam Baradaran[1], Atiye Derakhshi[2]

[1] The teacher of the non-profit Rozbahan Institute in Sari, Marybaradaran60@gmail.com

[2] Master’s degree in Accounting, non-profit Rozbahan Institute, Sari Ati.derakhshi1987@gmail.com
Abstract
The purpose of this research is to investigate the impact of profit management on financial distress, considering the role of internal control moderator. The method of correlational research and research is practical in terms of the research goal, and it is library in terms of the method of collecting information. The statistical population of the research is all companies active in the Tehran Stock Exchange, and the statistical sample is determined by the screening method equal to 120 companies. The method of data analysis is linear regression using Eaves software. Based on the results obtained from the research, it has been determined that profit management has a positive and significant effect on financial distress. Also, the results showed that internal control has a significant moderating effect on the relationship between profit management and financial distress.
Keywords: tax avoidance, ownership structure, audit quality

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله