بررسی تاثیر مکانیزم حاکمیت داخلی بر مدیریت سود فرصت طلبانه

مقاله: پژوهشی

صفحه: 193- 215

نویسندگان:

علیرضا  آئینی[1]

[1]کارشناس ارشد حسابداری هنرآموز آموزش وپرورش ناحیه 2 ساری، مدرس و مدیرگروه دانشگاه فنی شهید هاشمی نژاد alireza. aeenii.9@gmil.com

 

چکیده

هدف از انجام این مطالعه بررسی تجربی تاثیر سازوکارهای حاکمیت سازمانی منجمله استقلال و اندازه هیئت مدیره و علاوه بر این ضعف کنترل داخلی بر بروز مدیریت سود فرصت طلبانه در سازمانهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش اجرا همبستگی و به لحاظ نوع داده ها ترکیبی است. نمونه آماری پژوهش شامل 115 سازمان فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 5 ساله بین سالهای 1396 تا 1400 است. روش تعیین نمونه نیز غربالگری است. داده‌های پژوهش با استفاده از رگرسیون چندمتغیره در نرم افزاز ایویوز بررسی شدند. شواهد به دست آمده از تحلیل فرضیه های تحقیق نشان می‌دهد که بین استقلال هیئت مدیره تاثیر منفی و معناداری بر بروز مدیریت سود فرصت طلبانه دارد. در حالیکه اندازه هیئت مدیره فاقد تاثیر معنادار است. در نهایت بر اساسا نتایج کسب شده مشخص شد که ضعف کنترل داخلی تاثیر مثبت و معناداری بر بروز مدیریت سود فرصت طلبانه دارد.

کلمات کلیدی:

استقلال هیئت مدیره، اندازه هیئت مدیره، ضعف کنترل داخلی، مدیریت سود فرصت طلبانه


Investigating the impact of internal governance mechanism on opportunistic profit management

Alireza Aini [1]

[1] Senior accounting expert, student of education and training in Sari district 2, lecturer and director of Shahid Hashminejad Technical University Alireza. aeenii.9@gmil.com

 

abstract

The purpose of this study is to empirically examine the impact of organizational governance mechanisms, including the independence and size of the board of directors, as well as the weakness of internal control on the incidence of opportunistic profit management in organizations listed on the Tehran Stock Exchange. The current research is applied in terms of purpose, correlational in terms of implementation method, and mixed in terms of data type. The statistical sample of the research includes 115 organizations active in the Tehran Stock Exchange in a 5-year period between 1396 and 1400. The method of determining the sample is screening. The research data were analyzed using multivariate regression in Evioz software. The evidence obtained from the analysis of the research hypotheses shows that the independence of the board of directors has a negative and significant effect on the incidence of opportunistic profit management. While the size of the board of directors has no significant effect. Finally, based on the obtained results, it was found that the weakness of internal control has a positive and significant effect on the emergence of opportunistic profit management.

Keywords: 

Board independence, board size, internal control weakness, opportunistic earnings management

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله