بررسی تاثیر نظام پرداخت و نوع شغل بر اجرای کارآمد مالیات ارزش افزوده (مورد مطالعه: کارشناسان امور مالیاتی استان مازندران)

مقاله: پژوهشی

صفحه: 145- 159

نویسندگان:

سارا نیک مهر[1]

[1] کارشناسی ارشد، حسابداری، موسسه آموزش عالی غیردولتی – غیرانتفاعی پویندگان دانش، تهران، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر نظام پرداخت و نوع شغل بر اجرای کارآمد مالیات ارزش افزوده می باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارشناسان امور مالیاتی استان مازندران است که تعداد کل آنها 130 نفر بودند . نمونه آماری شامل کارشناسان امور مالیاتی استان مازندران می باشند. به منظور سنجش فرضیه ها از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بين نظام پرداخت بر اجرای کارآمد مالیات ارزش افزوده رابطه مثبت و معنی داری  وجود دارد. همچنین بین نوع شغل بر اجرای کارآمد مالیات ارزش افزوده رابطه مثبت و معنی داری وجود دارند.

کلمات کلیدی: نظام پرداخت، نوع شغل، اجرای کارآمد مالیات ارزش افزوده، کارشناسان امور مالیاتی استان مازندران


Investigating the effect of payment system and type of job on the efficient implementation of value added tax (case study: tax affairs experts of Mazandaran province)

Sara Nik Mehr[1]
[1] Master’s degree, Accounting, Non-Governmental – Non-Profit Institute of Higher Education, Poindangan Danesh, Tehran, Iran.
Abstract
The purpose of this research is to investigate the effect of payment system and type of job on the efficient implementation of value added tax. The descriptive research method was correlation type. The statistical population of this research includes all tax affairs experts of Mazandaran province, whose total number was 130 people. The statistical sample includes tax affairs experts of Mazandaran province. In order to test the hypotheses, Pearson’s correlation coefficient tests were used. The results of the research showed that there is a positive and significant relationship between the payment system and the efficient implementation of value added tax. Also, there is a positive and significant relationship between the type of job and the efficient implementation of value added tax. Keywords: payment system, type of job, efficient implementation of value added tax, tax experts of Mazandaran province

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله