بررسی تاثیر کارآفرینی بر مزیت رقابتی پایدار و عملکرد مالی در شرکت‌های صنعتی در شهر تبریز

مقاله: پژوهشی

صفحه: 69- 59

نویسندگان:

نجیبه پورامامعلی[1]

[1] کارشناس ارشد مدیریت (MBA) ، دانشگاه تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

 

چكيده

کارآفرینی به عنوان یکی از ابعاد مهم، تولید ثروت و توسعه اقتصادی هر کشور تلقی می شود زیرا به ایجاد مشاغل جدید کمک می کند و باعث افزایش نوآوری و رقابت در بازار کار می شود. بر این اساس در این پژوهش قصد بر این است تا تاثیر کارآفرینی بر عملکرد مالی در شرکت های صنعتی با میانجیگری مزیت رقابتی شهر تبریز مورد بررسی قرار گیرد. جامعه آماری شمامل تمام مدیران و کارکنان شرکت های درشهر تبریز است حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر 187 نفر بدست آمدکه بر اساس نمونه گیری غیر تصادفی انتخاب شدندبمنظور اندازه گیری متغییرهای مربوط عملکرد از پرسشنامه وبرای کارآفرینی برای مزیت رقابتی استفاده گردیده‌است. روایی پرسشنامه بر اساس روایی سازه تشخیص و همگرا و پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید.آزمون مدل پژوهش براساس روش معادلات ساختاری و نرم افزار SpSS23وsmart pls3  انجام گرفت. نتایج نشان داد که رابطه مثبت و معنی داری بین عوامل کارآفرینی و عملکرد مالی با ضریب تاثیر 529/0 وجود دارد و رابطه معناداری کارآفرینی و مزیت رقابتی با ضریب تاثیر722/0 تایید شد. و همچنین رابطه مزیت رقابتی و عملکرد مالی با ضریب تاثیر312/0تایید شد و نهایتا بر اساس نتایج تحقیق پیشنهادهایی برای ارتقای کسب و کار ارائه گردید

کلمات کلیدی: کارآفرینی، مزیت رقابتی پایدار، عملکرد مالی


Investigating the impact of entrepreneurship on sustainable competitive advantage and financial performance in industrial companies in Tabriz.

Najiba Puramamali[1]
[1] Master of Management (MBA), Tabriz University, East Azerbaijan, Iran
abstract
Entrepreneurship is considered as one of the important dimensions of wealth production and economic development of any country because it helps to create new jobs and increases innovation and competition in the labor market. Based on this, in this research, it is intended to investigate the effect of entrepreneurship on financial performance in industrial companies through the mediation of the competitive advantage of Tabriz city. The statistical population consists of all managers and employees of companies in Tabriz city. The sample size was obtained using Cochran’s formula of 187 people who were selected based on non-random sampling. In order to measure variables related to performance, a questionnaire was used for entrepreneurship for competitive advantage. The validity of the questionnaire was checked based on the construct validity of the diagnosis and convergent and the reliability of the questionnaire was checked with Cronbach’s alpha coefficient. The research model was tested based on the structural equation method and SpSS23 and smart pls3 software. The results showed that there is a positive and significant relationship between entrepreneurial factors and financial performance with an impact factor of 0.529, and the significant relationship between entrepreneurship and competitive advantage was confirmed with an impact factor of 0.722. Also, the relationship between competitive advantage and financial performance was confirmed with an impact factor of 0.312, and finally, based on the results of the research, suggestions for business improvement were presented.
Keywords: entrepreneurship, sustainable competitive advantage, financial performance

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله