بررسی تاثیر کنترل داخلی بر گزارش‌گری مالی متقلبانه و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله: پژوهشی

صفحه: 2- 16

نویسندگان:

فاطمه رجبی[1]، عقیله بستانی اصل[2]، آرش فخیم[3]

[1] کارشناسی حسابداری و مدیریت برنامه ریزی، دانشگاه پیام  نور، واحد تاکستان، ایران

[2] کارشناس ارشد حسابداری، استاد مدعو، مرکز اموزش علمی کاربردی مدیریت صنعتی، اردبیل، ایران

[3] کارشناس ارشد حسابداری، کارمند شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان، ایران

[1]دانشجوی رشته حسابداری دانشگاه هاشمی نژاد ساری، ایران  Taherpouralireza2001@gmail.com

 

چکیده

همواره دانشمندان و محققان مالی تلاش کرده‌اند که دیدگاه‌های متفاوتی از واژه تقلب برای جوامع بیان کنند تا بتوانند درک بهتری از عناصر و عوامل مؤثر را تقلب را تشریح نمایند. کنترل داخلی نیز فرآیندی است که برای کمک به مدیریت در راستای رسیدن به سه هدف اعم از اثربخشی و کارآمدی عملیات، قابلیت اطمینان گزارشگری و انطباق با قوانین و مقررات کاربردی طراحی می‌شود. بنابراین هدف از تحقیق حاضر کنترل داخلی بر گزارش‌گری مالی متقلبانه و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت انجام پژوهش حاضر داده‌های مربوط به‌صورت‌های مالی از سایت سازمان بورس اوراق بهادار و یا سایت کدال، نرم‌افزار ره‌آورد نوین استخراج و در نرم‌افزار اکسل داده‌آمایی شده و بعد از خارج کردن متغیرهای مربوط به فرضیات پژوهش جهت انجام عملیات محاسباتی و مشتقی نمودن تأثیر هرکدام از متغیرها به مدل تحقیق جهت انجام آزمون‌های آماری رگرسیونی وارد نرم‌افزار Eviews شده. یافته‌ها نشان داد که ویژگی‌های حسابرسی کنترل داخلی بر گزارش‌گری مالی متقلبانه تأثیر معناداری دارد. با استفاده از آماره z معنی‌داری ضریب برآوردی متغیر ویژگی‌های کنترل داخلی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاکی از معنی‌داری ضریب برآوردی متغیر ویژگی‌های کنترل داخلی است. همچنین احتمال آماره z نشان می‌دهد که کل مدل برآوردی معتبر است. در حالت کلی در سطح اطمینان 95% نتایج نشان می‌دهد که ویژگی‌های حسابرسی داخلی بر گزارش‌گری مالی متقلبانه تأثیر مستقیم و معنی‌داری دارد. و همچنین ویژگی‌های حسابرسی داخلی بر بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد.

کلمات کلیدی:

کنترل داخلی، گزارش‌گری مالی متقلبانه، بازده سهام ، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران


Investigating the effect of internal control on fraudulent financial reporting and stock returns in companies listed on the Tehran Stock Exchange.

Fatemeh Rajabi[1], Aqila Bostani Asl[2], Arash Fakhim[3]

[1] Bachelor of Accounting and Planning Management, Payam Noor University, Takestan Branch, Iran

[2] Senior Accounting Expert, Visiting Professor, Industrial Management Applied Scientific Training Center, Ardabil, Iran

[3] Senior accounting expert, employee of Mughan Agriculture and Animal Husbandry Company, Iran [1] Accounting student at Hashminejad University, Sari, Iran Taherpouralireza2001@gmail.com

 

abstract

Financial scientists and researchers have always tried to express different views of the word fraud for the communities in order to have a better understanding of the effective elements and factors of fraud. Internal control is also a process that is designed to help management in achieving three goals, including the effectiveness and efficiency of operations, reliability of reporting, and compliance with applicable laws and regulations. Therefore, the purpose of the current research is internal control over fraudulent financial reporting and stock returns of listed companies in listed companies in the Tehran Stock Exchange. In order to carry out the current research, the data related to the financial statements were extracted from the website of the Stock Exchange Organization or the Kodal website, the new Rahvard software and compiled in Excel software, and after removing the variables related to the research assumptions, to perform calculation operations and derive the effect of each of the variables. The research model was entered into Eviews software to perform statistical regression tests. The findings showed that internal control audit characteristics have a significant effect on fraudulent financial reporting. Using the z statistic, the significance of the estimated coefficient of the internal control characteristics variable was investigated, and the results indicate the significance of the estimated coefficient of the internal control characteristics variable. Also, the probability of z statistic shows that the entire estimation model is valid. In general, at the 95% confidence level, the results show that internal audit characteristics have a direct and significant effect on fraudulent financial reporting. Also, internal audit features have a significant impact on stock returns in companies listed on the Tehran Stock Exchange.

Keywords: 

Internal control, fraudulent financial reporting, stock returns, companies listed on the Tehran Stock Exchange

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله