بررسی رابطه بین سرپرستان زن تیم حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی

مقاله: پژوهشی

صفحه: 285- 260

نویسندگان:

محمد حسنوند[1]

[1] گروه مدیریت مالی، واحد بروجرد،دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد،ایران

 

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سرپرستان زن تیم حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی است. با استفاده از داده­های 104شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سال­های 1392تا 1400 به بررسی این رابطه پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نظر هدفِ پژوهش، کاربردی، از لحاظ طرح پژوهش به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی بوده و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع علّی می­باشد. داده­های جمع­آوری شده با استفاده از نرم افزار Eviews12 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از روش­های همبستگی، رگرسیون و داده­های ترکیبی جهت تجزیه و تحلیل داده­ها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که بین سرپرستان زن تیم حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی:

سرپرستان زن، تیم حسابرسی، حق الزحمه حسابرسی


Investigating the relationship between female audit team supervisors and audit fees

Mohammad Hassanvand[1]

[1] Department of Financial Management, Borujard Branch, Islamic Azad University, Borujard, Iran

 

abstract

The purpose of the current research is to investigate the relationship between female supervisors of the audit team and audit fees. Using the data of 104 companies admitted to the Tehran Stock Exchange for the period between 2012 and 2014, this relationship has been investigated. The current research is applied in terms of the purpose of the research, in terms of the research design, it is based on historical information, so it is an event, and its inference method is inductive and causal. The collected data were analyzed using Eviews12 software. Correlation, regression and combined data methods have been used to analyze the data. The results of this research show that there is a significant relationship between the female supervisors of the audit team and the audit fees.

Keywords: 

Female supervisors, audit team, audit fees

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله