بررسی رابطه بین عضویت در گروه تجاری و اعتبار تجاری با تأکید بر محدودیت مالی و رقابتی بودن بازار محصولات در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله: پژوهشی

صفحه: 125- 143

نویسندگان:

حمیدرضا عزیزی[1]، عطا عوض زاده[2]

[1] دکتری تخصصی حسابداری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

[2] دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

 

چکیده

شرکت‌های وابسته به گروه‌های تجاری در قیاس با شرکت‌های مستقل، به‌طور نسبی وابستگی کمتری به بازار سرمایه خارجی و تأمین مالی داشته و ممکن است قادر به پرداخت سود سهام دائمی باشند و  از این‌رو تأمین مالی استان تری برخوردار می‌باشند به‌نوعی دیگر اعتبار تجاری برای چنین شرکتی افزایش می‌باد. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین عضویت در گروه تجاری و اعتبار تجاری با تأکید بر محدودیت مالی و رقابتی بودن بازار محصولات در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. برای این منظور، جامعه آماری تحقیق حاضر تمامی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که، نمونه تحقیق حاضر متشکل از 132شرکت و بازه زمانی این تحقیق سال‌های 1392 تا 1399 می‌باشد. برای تجزیه‌وتحلیل آماری داده‌ها و آزمون فرضیه‌های  تحقیق  حاضر از آمار توصیفی و آمار استنباطی (رگرسیون خطی چند متغیره) استفاده‌شده است. نتایج نشان داد که بین عضویت در گروه تجاری و اعتبار تجاری رابطه مستقیم وجود دارد و نیز رقابتی بودن بازار محصول سبب تشدید رابطه فوق شده ولیکن محدودیت مالی سبب تضعیف رابطه فوق می‌گردد.

کلمات کلیدی: عضویت در گروه تجاری، اعتبار تجاری، محدودیت مالی ، رقابتی بودن بازار محصولات


Investigating the relationship between membership in a business group and business credit with an emphasis on financial limitations and product market competitiveness in companies admitted to the Tehran Stock Exchange.
Hamidreza Azizi[1], Ata Awadzadeh[2]
[1] PhD in Accounting, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
[2] Master’s student in accounting, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran

 

Abstract

Compared to independent companies, companies affiliated with business groups have relatively less dependence on foreign capital markets and financing, and may be able to pay permanent dividends and therefore have more provincial financing, in another way, increasing commercial credit for such a company. it is blowing The aim of the current research is to examine the relationship between membership in a business group and business credit, emphasizing the financial limitations and competitiveness of the product market in companies admitted to the Tehran Stock Exchange. For this purpose, the statistical population of the current research is all the companies admitted to the Tehran Stock Exchange, the sample of the current research consists of 132 companies and the time frame of this research is from 2012 to 2019. Descriptive statistics and inferential statistics (multivariate linear regression) were used for statistical analysis of the data and testing of the hypotheses of this research. The results showed that there is a direct relationship between membership in a business group and business credit, and the competitiveness of the product market aggravates the above-mentioned relationship, but the financial limitation weakens the above-mentioned relationship.
Key words: membership in business group, business credit, financial limit, product market competitiveness

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله