بررسی رابطه میان مولفه های چابکی سازمانی و مولفه های نوآوری سازمانی

مقاله: پژوهشی

صفحه: 189- 209

نویسندگان:

مصطفی یوسفی [1]

[1] دکتری رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی، ایران Dr.mostafayousefi1982@gmail.com

 

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی ارتباط میان مولفه های چابکی سازمان با مولفه های نوآوری سازمان می باشد، با توجه به بررسی­های انجام گرفته در بخش مرور ادبیات پیشینه تحقیقات مشابه، تعریف عملیاتی واژگان استخراج گردید و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی (شریفی و ژانگ 1999) و نوآوری سازمانی (امید و همکاران 2002)، استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان اداره کل فناوری اطلاعات یکی از بانک های دولتی تشکیل می دهند، که با استفاده از فرمول کوکران 100 نفر به دست آمد. روش پژوهش مورد استفاده توصیفی همبستگی، از نوع نظرسنجی است که از لحاظ زمانی پژوهشی مقطعی به حساب می آید. روشهای آماری SPSS برای آزمون فرضیه های پژوهش، با استفاده از نرم افزار آماری تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین چابکی سازمانی و نوآوری سازمانی رابطه مستقیم معنادار وجود دارد. بین مولفه های چابکی سازمانی و نوآوری سازمانی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. بین مولفه های نوآوری سازمانی و چابکی سازمانی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که به طورکلی بین چابکی سازمانی با نوآوری سازمانی رابطه معنادار  وجود دارد.

کلمات کلیدی: چابکی سازمانی، نوآوری سازمانی، انعطاف پذیری سازمانی، شایستگی، سرعت، قدرت پاسخگویی


Examining the relationship between organizational agility components and organizational innovation components

Mustafa Yousefi [1]

[1] PhD in Public Administration, Human Resources, Iran Dr.mostafayousefi1982@gmail.com

 Abstract

The main purpose of the current research is to examine the relationship between the organization’s agility components and the organization’s innovation components, according to the investigations carried out in the literature review section of the background of similar researches, the operational definition of words was extracted and to collect information from the organizational agility standard questionnaire (Sharifi and Zhang 1999) and organizational innovation (Amid et al. 2002), have been used. The statistical population of this research consists of employees of the General Department of Information Technology of one of the state banks, which was obtained by using Cochran’s formula of 100 people. The research method used is a descriptive correlational survey, which is considered a cross-sectional study in terms of time. SPSS statistical methods for testing research hypotheses have been done using correlation analysis and regression analysis statistical software. The research results showed that there is a significant direct relationship between organizational agility and organizational innovation. There is a direct and meaningful relationship between the components of organizational agility and organizational innovation. There is a direct and meaningful relationship between the components of organizational innovation and organizational agility. The results of the research indicate that, in general, there is a significant relationship between organizational agility and organizational innovation.
Keywords: organizational agility, organizational innovation, organizational flexibility, competency, speed, responsiveness

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله