بررسی رابطه میان مکانیزم¬های کیفیت حسابرسی و حاکمیت شرکتی بر عملکرد نوآوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله: پژوهشی

صفحه: 108- 138

نویسندگان:

سعید شیرشکن[1]، فاطمه جعفری[2]

[1] کارشناس ارشد حسابرسی، دانشگاه بین المللی امام رضا(ع) مشهد ، ایران

[2] کارشناس ارشد حسابداری، ، دانشگاه آزاد اسلامی، فسا، ایران

 

چکیده

از جنبه نظری، شرکت های با کیفیت حسابرسی بالاتر از نوآوری بیشتری برخوردار هستند. این بدین دلیل است که کیفیت گزارشگری مالی می تواند هزینه سرمایه گذاری در نوآوری های مرتبط با عدم تقارن اطلاعاتی و خطر اخلاقی را کاهش دهد. از آنجا که گزارش‌های مالی با کیفیت بالا، عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران را کاهش می‌دهد .لذا سرمایه گذاران تمایل بیشتری به تامین سرمایه شرکت‌ها داشته تا  بتوانند از فرصت‌های نوآوری استفاده کنند لذا، هدف این پژوهش آزمون رابطه میان مکانیزم‌های کیفیت حسابرسی و حاکمیت شرکتی بر عملکرد نوآوری در بازار بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. به منظور سنجش عملکرد نوآوری نیز از لگاریتم هزینه تحقیق و توسعه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی شرکت‌های فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که پس از اعمال محدودیت‌های موردنظر، تعداد 112 شرکت در قلمروی زمانی سال‌های 1390 تا 1400 انتخاب گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش حاکی از  وجود ارتباط  مثبت و معنادار میان اندازه موسسه حسابرسی و مالکیت نهادی بر عملکرد نوآوری می‌باشد. همچنین عدم وجود رابطه معنادار میان تغییر حسابرس و استقلال کمیته حسابرسی بر عملکرد نوآوری می باشد.

کلمات کلیدی:

عملکرد نوآورانه، کیفیت حسابرسی، کمیته حسابرسی،  مالکیت نهادی.


Investigating the relationship between audit quality mechanisms and corporate governance on innovation performance in companies listed on the Tehran Stock Exchange.

Saeed Shirshakhan[1], Fatemeh Jafari[2]

[1] Senior Auditing Expert, Imam Reza (AS) Mashhad International University, Iran

[2] Senior Accounting Expert, Islamic Azad University, Fasa, Iran

 

abstract

Theoretically, companies with higher audit quality are more innovative. This is because the quality of financial reporting can reduce the cost of investing in innovations associated with information asymmetry and moral hazard. Because high-quality financial reports reduce information asymmetry between managers and investors. Therefore, investors have a greater desire to provide capital to companies so that they can use innovation opportunities. Therefore, the purpose of this research is to test the relationship between audit quality mechanisms and Corporate governance is on innovation performance in Tehran Stock Exchange market. In order to measure innovation performance, the logarithm of research and development cost has also been used. The statistical population of the research includes all the companies active in the Tehran Stock Exchange market, after applying the desired restrictions, 112 companies were selected in the time period of 1390 to 1400. The results of the research hypotheses test indicate the existence of a positive and significant relationship between the size of the auditing firm and institutional ownership on innovation performance. Also, there is no significant relationship between auditor change and audit committee independence on innovation performance.

Keywords: 

Innovative performance, audit quality, audit committee, institutional ownership

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله