بررسی نقش هوشمندی رقابتی بر رویکرد سیستم انعطاف پذیر تولید و عملکرد تجاری شرکتهای کوچک و متوسط

مقاله: پژوهشی

صفحه: 37- 52

نویسندگان:

بهنام سام دلیری[1]

[1]  استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر، نوشهر، ایران. Behnam_sam_60@yahoo.com

 

 

چکیده

شرکت‌های کوچک و متوسط برای مواجهه با یک دگرگونی سریع، باید هوشمندانه عمل کنند و راهکارهای مدیریتی در جهت ایجاد مداوم حسن رقابت بخشی ارائه دهند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش هوشمندی رقابتی بر رویکرد سیستم انعطاف پذیر تولید و عملکرد تجاری شرکتهای کوچک و متوسط می‌باشد. این تحقیق برحسب هدف از نوع کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی و از گروه پیمایشی، همبستگی می‌باشد. از پرسشنامه انعطاف پذیری تولید ناریشمان و همکاران (2004) و پرسشنامه استاندارد هوش رقابتی وال و رایت (2002) استفاده شده است. تحلیل داده‌ها با روش کلموگروف اسمیرنوف، بوت استراپ با روش معادلات ساختاری با نرم افزار pls و آزمون فریدمن برای رتبه بندی متغیرها استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر ۶4 مالک تجاری در زمینه‌های تجارت الکترونیکی در مازندران تشکیل می‌دهند. نتایج حاکی از آنست که هوشمندی رقابتی بر تولید رویکرد سیستم انعطاف پذیر عملکرد تجاری شرکتهای کوچک و متوسط تأثیر دارد. همچنین، تهدیدهای رقابت کنندگان، ضررهای رقابتی، فرصت بازاریابی، فرضیات اصلی و آسیب پذیری ها بر انعطاف پذیری تولید تأثیر دارد.

کلمات کلیدی:

هوشمندی رقابتی، سیستم انعطاف پذیر تولید، استراتژی راهبردی، عملکرد شرکت


Investigating the role of competitive intelligence on the flexible production system approach and commercial performance of small and medium enterprises

Behnam Sam Deliri [1]

[1] Assistant Professor of Accounting Department of Islamic Azad University, Nowshahr Branch, Nowshahr, Iran. Behnam_sam_60@yahoo.com

 

abstract

In order to face a rapid transformation, small and medium-sized companies must act intelligently and provide management solutions to continuously create competitive advantage. The main goal of this research is to investigate the role of competitive intelligence on the flexible production system approach and commercial performance of small and medium enterprises. This research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of data collection and correlational in terms of survey group. The production flexibility questionnaire of Narishman et al. (2004) and the standard competitive intelligence questionnaire of Wall and Wright (2002) were used. Data analysis with Kolmogorov Smirnov method, bootstrap with structural equation method with pls software and Friedman test were used to rank the variables. The statistical population of the current research consists of 64 business owners in the fields of e-commerce in Mazandaran. The results indicate that competitive intelligence has an effect on the production of a flexible system approach to the business performance of small and medium-sized companies. Also, competitors’ threats, competitive disadvantages, marketing opportunity, key assumptions and vulnerabilities affect production flexibility.

Keywords: 

Competitive intelligence, flexible production system, strategic strategy, company performance

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله