تأثیر خرد سازمانی در افزایش بهره¬¬وری سازمان با نقش میانجی چابک سازی (مورد مطالعه: مدارس آموزش و پرورش منطقه 15 شهر تهران)

مقاله: پژوهشی

صفحه: 290- 315

نویسندگان:

ناهید محمدی[1]

[1]دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

Email: taranomebaran710@gmail.com

 

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر خرد سازمانی در افزایش بهره­وری سازمان با نقش میانجی چابک سازی در مدارس آموزش و پرورش منطقه 15 شهر تهران می­باشد. در تحقيق حاضر، جامعه آماري شامل کلیه‌ی مدیران مدارس ابتدایی و متوسطه منطقه 15 شهر تهران می­باشد که برابر با 250 نفر بوده است. از بین جامعه آماری تعداد 152 نفر را با استفاده از روش نمونه­گیری کوکران به عنوان نمونه آماری انتخاب و روش نمونهگیری مورد استفاده از نوع تصادفي ساده ميباشد. در اين پژوهش براي جمع آوري داده­ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. همچنین میزان روایی و پایایی متغیرها محاسبه شد که متغیرها و مولفه‌ای آنها از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار شدند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون‌های تحلیل عاملی، معادلات ساختاری و آزمون سوبل با استفاده از نرم­افزارهای آماری Spss 22 و Smart Pls انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد، خرد سازمانی بر چابک سازی در مدارس آموزش و پرورش منطقه 15 شهر تهران، تأثیر معنادار وجود دارد. چابک سازی بر افزایش بهره­وری سازمانی در مدارس آموزش و پرورش منطقه 15 شهر تهران، تأثیر معنادار وجود دارد. ولی خرد سازی بر افزایش بهره­وری سازمانی در مدارس آموزش و پرورش منطقه 15 شهر تهران، تأثیر معناداری وجود ندارد. همچنین در حال کلی می­توان نتیجه گرفت؛ خرد سازمانی بر افزایش بهره­وری سازمانی با نقش میانجی چابک سازی در مدارس آموزش و پرورش منطقه 15 شهر تهران، تأثیر معنادار دارد.

کلمات کلیدی:

خرد سازمانی، چابک سازی، بهره­وری سازمانی.


The effect of micro-organization in increasing the productivity of the organization with the mediating role of agility (Study case: Education and training schools in the 15th district of Tehran)

Nahid Mohammadi[1]

[1] PhD student, Department of Educational Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. Email: taranomebaran710@gmail.com

 

abstract

The main purpose of this research is to investigate the effect of micro-organization in increasing the productivity of the organization with the mediating role of agility in education and training schools in the 15th district of Tehran. In this research, the statistical population includes all principals of primary and secondary schools in the 15th district of Tehran, which equaled 250 people. 152 people were selected from the statistical population using Cochran’s sampling method as a statistical sample and the sampling method used is simple random. In this research, a standard questionnaire was used to collect data. Also, the validity and reliability of the variables were calculated, and the variables and their components had good validity and reliability. To analyze data from factor analysis tests, structural equations and Sobel test were done using Spss 22 and Smart Pls statistical software. The results of the research show that there is a significant effect of organizational wisdom on agility in education schools of district 15 of Tehran. Agile has a significant effect on increasing organizational productivity in education and training schools in the 15th district of Tehran. However, there is no significant effect of fragmentation on the increase of organizational productivity in education and training schools in the 15th district of Tehran. Also, in general, it can be concluded; Organizational wisdom has a significant effect on increasing organizational productivity with the mediating role of agility in education and training schools in the 15th district of Tehran.

Keywords: 

Organizational wisdom, agility, organizational productivity.

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله