تأثیر دوره تصدی مدیرعامل بر وابستگی سیاسی

مقاله: پژوهشی

صفحه: 65- 85

نویسندگان:

سهیلا شبرنگ رودبارکی[1]

[1]فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران (نویسنده مسئول) soheyla.shabrang@gmail.com

 

چکیده

در ابتدای دوره تصدی مدیرعامل، حتی در شرایط بد بازار، عملکرد نامناسب شرکت به‌حساب ضعف مدیرعامل گذاشته می‌شود. بنابراین در ابتدای دوره تصدی، مدیران عامل سعی می‌کنند عملکرد مناسبی از خود نشان دهند تا بدین ترتیب برای خود اعتبار بی افزایند. وابستگی براي همه رفتارهاي سياسي و اجتماعي مهم است. بدون وابستگی  نه سياست و نه جامعه نمی‌تواند وجود داشته باشد. وابستگی سياسي عنصر پوياي نظام سياسي است. ازاین‌رو هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا دوره تصدی مدیرعامل بر وابستگی سیاسی تأثیر دارد یا نه؟ جامعه آماری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1394 تا 1399 و با استفاده از اطلاعات 100 شرکت و روش رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه پرداخته شد که نتایج آزمون نشان داد دوره تصدی مدیرعامل تأثیر معناداری بر وابستگی سیاسی دارد.

کلمات کلیدی: دوره تصدی مدیرعامل، وابستگی سیاسی، ویژگی هیئت‌مدیره


The effect of CEO tenure on political affiliation
Soheila Shabarang Rudbaraki[1]
[1] Master’s degree in accounting, University of Science and Culture, Tehran, Iran (corresponding author) soheyla.shabrang@gmail.com

Abstract

At the beginning of the CEO’s tenure, even in bad market conditions, the poor performance of the company is attributed to the CEO’s weakness. Therefore, at the beginning of the tenure, CEOs try to show proper performance in order to gain credibility for themselves. Dependency is important for all political and social behavior. Neither politics nor society can exist without dependence. Political affiliation is a dynamic element of the political system. Therefore, the purpose of this research is to investigate whether the tenure of the CEO has an effect on political affiliation or not. The statistical population of companies admitted to the Tehran Stock Exchange between 2014 and 2019 and using the information of 100 companies and the multivariable linear regression method, the hypothesis was tested, and the results of the test showed that the tenure of the CEO has a significant effect on political affiliation.
Keywords: CEO tenure, political affiliation, characteristics of the board of directors

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله