تأثیر دوره تصدی مدیر عامل بر کوته‌بینی مدیران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله: پژوهشی

صفحه: 107- 124

نویسندگان:

فاطمه قیصری[1]*، محسن احمدی[2]

[1] دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گچساران، کهگیلویه و بویراحمد ، ایران (نویسنده مسئول) fatemehgheisari44@gmail.com

[2] استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گچساران، کهگیلویه و بویراحمد، ایران mohsentarh@yahoo.com

 

چکیده

فعالیت‌های کوتاه بینانه دارای نتایج موقت مطلوبی هستند و پیامدهای منفی آن در بلندمدت نمایان می‌شود؛ زیرا بازارهای سرمایه قادر به درک صحیح پیامدهای کوتاه بینی در زمان وقوع نیستند. مديران پس‌ازاینکه به اين سمت منصوب می‌شوند، به اين دلیل که دوره تصدی بلندمدتی را برای خود پیش‌بینی نمی‌کنند صرفاً در جهت منافع سهامداران حرکت نمی‌کنند بلکه از مدت کوتاهی که در اين سمت قرار دارند در راستای رسیدن به منافع خود استفاده می‌کنند. هدف پژوهش حاضر تأثیر دوره تصدی مدیرعامل بر کوته‌بینی مدیران در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه 1395 تا 1399 و با نمونه مشتمل بر 120 شرکت هست. جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش مدل رگرسیونی لجستیک و از داده‌های ترکیبی برای تجزیه‌وتحلیل استفاده گردید. یافته‌های نشان می‌دهد که بین دوره تصدی مدیرعامل و کوته‌بینی مدیران رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی: دوره تصدی مدیرعامل، کوته‌بینی مدیرعامل، کوتاه بینی زمانی، کوتاه بینی ناشی از اعتمادبه‌نفس کاذب


The effect of the CEO’s tenure on managers’ short-sightedness in companies listed on the Tehran Stock Exchange
Fateme Qaysari[1]*, Mohsen Ahmadi[2]
[1] Master’s student in accounting, Islamic Azad University, Gachsaran branch, Kohgilouye and Boyer Ahmad, Iran (corresponding author) fatemehgheisari44@gmail.com
[2] Assistant Professor, Department of Accounting, Islamic Azad University, Gachsaran Branch, Kohgilouye and Boyer Ahmad, Iran mohsentarh@yahoo.com

 

Abstract

Short-sighted activities have favorable temporary results, and its negative consequences appear in the long term; Because capital markets are not able to correctly understand the consequences of short-sightedness at the time of occurrence. After the managers are appointed to this position, because they do not foresee a long-term tenure for themselves, they do not only move in the direction of the interests of the shareholders, but they use the short time they are in this position in order to achieve their own interests. The purpose of this study is the effect of the CEO’s tenure on the short-sightedness of managers in companies listed on the Tehran Stock Exchange between 2015 and 2019 with a sample of 120 companies. In order to test the hypotheses of the research, logistic regression model and combined data were used for analysis. The findings show that there is a direct and significant relationship between the CEO’s tenure and managers’ short-sightedness.
Key words: CEO tenure, CEO short-sightedness, time short-sightedness, short-sightedness caused by false self-confidence

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله