تأثیر یادگیری خود جهت دهی بر میزان رضایتمندی دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه گیلان

مقاله: پژوهشی

صفحه: 171- 188

نویسندگان:

ویدا شمس نصرتی[1]

[1] دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران Email : Vidashamsnosrati@gmail.com

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر یادگیری خود جهت­دهی بر میزان رضایتمندی دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه گیلان می­باشد. در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که یادگیری خود جهت­دهی تا چه اندازه بر میزان رضایتمندی دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه گیلان، تاثیر دارد؟ جامعه آماری این پژوهش، کلیه­­ی دانشجویان مقطع دکتری دانشگان گیلان می­باشد که در حال حاضر تعداد 100 نفر بوده که تعداد 80 دانشجو با استفاده از روش نمونه­گیری جدول مورگان و روش تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. در اين پژوهش براي جمع­آوري داده­ها از پرسشنامه استاندارد یادگیری خود جهت­دهی چنگ و همکاران (2010) و پرسشنامه استاندارد رضایتمندی دانشجویان توسط کانو (1984) و در انجام آن از تکنیک­های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش­های آماری توصیفی متغیرهای جمعيت شناختي اعضای نمونه شامل: جنسیت، وضعیت تأهل و سن و شاخص­های متغیرهای پژوهش شامل: میانگین، میانه، مد، انحراف معیار، واریانس، دامنه تغییرات، مینیمم و ماکزیمم و استنباطی آزمون کولموگروف- اسميرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چند گانه و برای اجرای عملیات اقتصاد سنجی نیز از نرم­افزار SPSS 26  استفاده می­گردد. نتایج پژوهش نشان می­دهد، یادگیری خود جهت­دهی (انگیزش یادگیري، طرح ریزي و اجراء، خود نظارتی و ارتباط بین فردی) بر میزان رضایتمندی دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه گیلان تأثیر مثبت و معنادار دارد.

کلمات کلیدی: یادگیری خود جهت­ دهی، رضایتمندی دانشجویان، مقطع دکتری دانشگاه گیلان


The effect of self-directed learning on the level of satisfaction of doctoral students of Gilan University

Vida Shams Nosrati[1]

[1] Doctoral student, Department of Higher Education Management, Faculty of Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran Email: Vidashamsnosrati@gmail.com

 Abstract

The main purpose of this article is to investigate the effect of self-directed learning on the level of satisfaction of doctoral students of Gilan University. In this research, an attempt has been made to answer the question that self-directed learning has an effect on the level of satisfaction of doctoral students of Gilan University. The statistical population of this research is all the doctoral students of the Daneshgan University of Gilan, which is currently 100 people, of which 80 students have been selected as a statistical sample using the Morgan table sampling method and simple random method. In this research, to collect data from the self-directed learning standard questionnaire of Cheng et al. (2010) and the student satisfaction standard questionnaire by Kanu (1984) and descriptive and inferential statistical techniques were used. To analyze information from descriptive statistical methods of demographic variables of the sample members including: gender, marital status and age and indicators of research variables including: mean, median, mode, standard deviation, variance, range of changes, minimum and maximum and inferential Kolmogorov test- Smirnov, Pearson’s correlation coefficient and multiple regression test and SPSS 26 software is also used to perform econometric operations. The results of the research show that self-directed learning (motivation to learn, planning and implementation, self-monitoring and interpersonal communication) has a positive and significant effect on the level of satisfaction of doctoral students of Gilan University.
Keywords: self-directed learning, student satisfaction, Gilan University doctoral degree

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله