تحلیلی بر رابطه هوشمندی و تجاری سازی در میان سازمان های گردشگری شهرستان سرعین: با تاکید بر توانمندی فناورانه

مقاله: پژوهشی

صفحه: 23- 43

نویسندگان:

عظیم حسینی ججین[1]، مجتبی خشنود قشلاقی[2]

[1]  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش کارآفرینی، موسسه آموزش عالی و غیر انتفاعی مقدس اردبیلی، ایران

[2] کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

شرکت­های گردشگری با توجه به نو پا بودن و عدم امکان جذب نیروی انسانی گران قیمت و با اتکا بر دانش، این امکان را خواهند داشت که از توانمندی فناورانه بهره­مند شوند؛ بنابراین در این پژوهش باهدف استخراج میزان تأثیر توانمندی و هوشمندی بر تجاری­سازی در شرکت­های گردشگری، تلاش می‌شود که ارتباط بین فرآیند هوشمندی، توانمندی و تجاری­سازی فناوری موردبررسی قرار گیرد. مطالعه حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصيفی- تحليلی است و جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان شرکت­های فعال در حوزه گردشگری شهرستان سرعین در سال 1400 است. که به شیوه نمونه­گیری تصادفی ساده، بر اساس فرمول نمونه­گیری مورگان 58 نفر تعیین شد که بعد از توزیع پرسشنامه 41 عدد از آن قابلیت استفاده را داشتند. پرسشنامه مورداستفاده در تحقیق محقق ساخته است که شاخص­های آن از مطالعات و پیشینه مرتبط اخذ و بومی‌سازی شده است. روایی ابزار سنجش تحقیق بر اساس نظرات اساتید متخصص و کارشناسان خبره و پایایی مدل تحقیق و تجزیه‌وتحلیل داده­ها نیز با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی در نرم‌افزار SMART PLS انجام شد. یافته­های تحقیق نشان داد که هوشمندی تأثیر مثبت و معنی­داری بر توانمندی (537/0 β= و 341/7 T=) و تجاری­سازی در میان شرکت­های گردشگری شهرستان سرعین (813/0β=  و 827/10T=) دارد. همچنین توانمندی تأثیر مثبت و معنی­داری بر تجاری­سازی در میان شرکت­های گردشگری شهرستان سرعین (935/0β=  و 255/9 T=) دارد.

 

کلمات کلیدی: گردشگری، سازمان مدیریت مقصد ، مدل توسعه خدمات نوآورانه

 


An analysis of the relationship between intelligence and commercialization among the tourism organizations of Sarein city: with an emphasis on technological capability

Azim Hosseini Jejin[1], Mojtabi Khoshnoud Qeshlaghi[2]

[1] Master of Business Administration, entrepreneurship orientation, Moghaddis Ardabili Institute of Higher Education and Non-Profit, Iran

[2] Master of Marketing Management, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran

Abstract

Considering the fact that tourism companies are new and unable to attract expensive human resources and rely on knowledge, they will have the possibility to benefit from technological capabilities; Therefore, in this research, with the aim of extracting the impact of capability and intelligence on commercialization in tourism companies, it is tried to investigate the relationship between the process of intelligence, capability and commercialization of technology. The present study is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method, and the statistical population of this research is all employees of companies active in the field of tourism in Sarein city in the year 1400. 58 people were determined by simple random sampling based on Morgan’s sampling formula, and 41 of them were able to use it after distributing the questionnaire. The questionnaire used in the research was developed by the researcher, whose indicators were obtained and localized from related studies and background. The validity of the research measurement tool was based on the opinions of expert professors and expert experts, and the reliability of the research model and data analysis was also done using structural equation modeling and confirmatory factor analysis in SMART PLS software. The findings of the research showed that intelligence has a positive and significant effect on capability (β=0.537 and T=7.341) and commercialization among tourism companies in Sarein city (β=0.813 and T=10.827). Also, capability has a positive and significant effect on commercialization among the tourism companies of Sarein city (β=0.935 and T=9.255).
Keywords: tourism, destination management organization, innovative service development model

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله