حكمراني سازمانی و نقش آن در عملکرد کارکنان اداره کل بهزیستی استان خوزستان

مقاله: پژوهشی

صفحه: 80- 70

نویسندگان:

حمیدرضا  نژادلر[1]

[1] دکترای تخصصی (Ph.D) مدیریت دولتی – تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ایران، مدرس دانشگاه، stu.hamidreza.nezhadlor@iausari.ac.ir

 

چكيده

پژوهش حاضر درپی یافتن پاسخ این پرسش است که شاخص­هاي حکمراني خوب در سازمان­هاي دولتي، بر عملکرد کارکنان اداره کل بهزیستی استان خوزستان سازمان تاثيري دارد يا خير. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه مدیران و کارکنان اداره کل بهزیستی استان خوزستان شامل 480 نفر است؛ و نمونه گیری با روش تصادفی ساده انجام شد. تعداد نمونه بااستفاده از جدول مورگان، 214 نفر بدست آمد. همچنین محقق از پرسشنامه استاندارد استفاده کرده است. نتایج سوالات اصلی پژوهش نشان داد که شاخص های حکمرانی خوب مانند تقوای الهی، صداقت، وفاداری و تعهد، بر بهبود عملکرد سازمان تاثیر تأثیر دارد؛ و می‌توان گفت حكمراني خوب، بر رضایتمندی ارباب رجوع نیز تأثیر مثبت و مستقیم دارد. همچنین هرقدر مدیران سازمان به سنجش و ارزیابی عملکرد کارکنان براساس شاخص های حکمرانی خوب توجه بیشتری نشان دهند، موجب شناسایی نقاط قوت و ضعف آنان و درنتیجه ارتقاء بهره وری سازمان می گردد.

 کلمات کلیدی: حكمراني خوب، عملکرد مديران، تعالي سازمان.


Organizational governance and its role in the performance of employees of the General Welfare Department of Khuzestan province

Hamidreza Nejadlar [1]
[1] Ph.D. Public Administration – Decision Making and Public Policy, Islamic Azad University, Sari Branch, Iran, University Lecturer, stu.hamidreza.nezhadlor@iausari.ac.ir
abstract
The present study seeks to find the answer to the question of whether the indicators of good governance in government organizations have an effect on the performance of the employees of the welfare department of Khuzestan province. The statistical population of the research includes all managers and employees of the General Welfare Department of Khuzestan province, including 480 people; And sampling was done by simple random method. Using Morgan’s table, the number of samples was 214 people. Also, the researcher has used a standard questionnaire. The results of the main research questions showed that good governance indicators such as divine piety, honesty, loyalty and commitment have an effect on improving the organization’s performance; And it can be said that good governance has a positive and direct effect on client satisfaction. Also, the more the managers of the organization pay more attention to measuring and evaluating the performance of employees based on good governance indicators, it will identify their strengths and weaknesses and consequently improve the productivity of the organization.
Key words: good governance, performance of managers, organizational excellence.

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله