فرآیند مدیریت استراتژیک: نقش سبک تصمیم‌گیری و عملکرد سازمانی

مقاله: پژوهشی

صفحه: 384- 363

نویسندگان:

نرگس حمیدیان[1]، عباس داستانپور حسین آبادی[2]

[1] گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. (n.hamidian@ase.ui.ac.ir)

[2] گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. (abbasdastanpour@ase.ui.ac.ir)

 

چکیده

موفقیت مدیران در سازمانها در گرو مهارتهای آنان در برنامه ریزی خوب، سازماندهی، هدایت و کنترل است. باید بدانیم که نقطه عطف در بکارگیری تمامی این مهارتها به گونه ای نیکو، همانا بهره مند بودن مدیران از مهارتهای تصمیم گیری است. به عبارت دیگر تمامی فعالیت های مدیران در ارتباط با تصمیم گیری است. تصمیم گیری به عنوان کلید فهم پیچیدگی های سازمان و جوهر اصلی مدیریت است و حتی می توان آن را مترادف با آن دانست. هدف مقاله حاضر ارائه یک چارچوب مفهومی برای یکپارچه‌سازی عوامل تفکر استراتژیک، عملکرد سازمانی و فرآیند تصمیم‌گیری است.  روش: روش شامل مرور ادبیات است و یک چارچوب ارائه می‌دهد که رابطه بین عوامل تفکر استراتژیک، عملکرد سازمانی و تأثیر میانجی سبک‌های تصمیم‌گیری را بررسی می‌کند. چارچوب شامل عوامل تفکر استراتژیک (دیدگاه سیستمی، اهداف متمرکز، فرصت‌طلبی هوشمند، تفکر در زمان و تحلیل مبتنی بر فرضیه)، عملکرد سازمانی و تأثیر میانجی سبک‌های تصمیم‌گیری (شهودی و منطقی) است. این پژوهش فقط به یک مدل مفهومی منجر می‌شود؛ باید در عمل تست شود. چارچوب مفهومی گسترده می‌تواند به عنوان پایه‌ای برای تحقیقات تجربی آینده و به عمل آوردن بینش‌ها برای عملگران درباره تقویت توسعه سیاست در فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک خدمت کند. تغییر پارادایم در ادبیات نشان می‌دهد که مدیریت استراتژیک و سبک‌های تصمیم‌گیری برای تعیین عملکرد سازمانی حیاتی هستند. این مقاله اهمیت سبک‌های تصمیم‌گیری را برجسته می‌کند و با تحلیل ادبیات مدیریت استراتژیک موجود، یک چارچوب برای مدیریت استراتژیک توسعه می‌دهد.

کلمات کلیدی:

مدیریت استراتژیک، تصمیم‌گیری شهودی، تصمیم‌گیری منطقی، فرآیند تفکر استراتژیک، عملکرد سازمانی.


Strategic management process: the role of decision-making style and organizational performance

Narges Hamidian[1], Abbas Dastanpour Hosseinabadi[2]

[1] Department of Accounting, Faculty of Administrative Sciences and Economics, Isfahan University, Isfahan, Iran. (n.hamidian@ase.ui.ac.ir)

[2] Department of Accounting, Faculty of Administrative Sciences and Economics, Isfahan University, Isfahan, Iran. (abbasdastanpour@ase.ui.ac.ir)

 

abstract

The success of managers in organizations depends on their skills in good planning, organizing, directing and controlling. We should know that the turning point in using all these skills in a good way is that managers benefit from decision-making skills. In other words, all activities of managers are related to decision making. Decision-making is the key to understanding the complexities of the organization and the main essence of management, and it can even be considered synonymous with it. The purpose of this article is to provide a conceptual framework for integrating factors of strategic thinking, organizational performance and decision-making process.   Method: The method includes a literature review and provides a framework that examines the relationship between strategic thinking factors, organizational performance, and the mediating effect of decision-making styles. The framework includes the factors of strategic thinking (systemic view, focused goals, intelligent opportunism, thinking in time and hypothesis-based analysis), organizational performance and the mediating effect of decision-making styles (intuitive and logical). This research only leads to a conceptual model; It must be tested in practice. The broad conceptual framework can serve as a foundation for future empirical research and provide insights for practitioners about strengthening policy development in the strategic planning process. A paradigm shift in the literature suggests that strategic management and decision-making styles are critical to determining organizational performance. This paper highlights the importance of decision-making styles and develops a framework for strategic management by analyzing the existing strategic management literature.

Keywords: 

Strategic management, intuitive decision making, logical decision making, strategic thinking process, organizational performance.

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله