مدل توسعه خدمات نوآورانه در سازمان مدیریت مقصد (موردمطالعه: گردشگری منطقه آزاد اروند)

مقاله: پژوهشی

صفحه: 2- 22

نویسندگان:

نجمه راموز[1]*، مجید نیلی[2]، سلیمه غبیشاوی[3]

 [1] استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه قم، قم، ایران

[2] استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه قم، قم، ایران

[3] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

در محیط متغیر و رقابتی امروز، داشتن منابع طبیعی به تنهایی باعث رشد و توسعه‌یافتگی در صنعت گردشگری به عنوان یکی از ارزآورترین بخش‌های اقتصادی نمی‌شود و ارائه خدمات یا محصولات جدید بر اساس نیازها و انتظارات بازدیدکنندگان (بازارگرایی) رمز موفقیت این صنعت خواهد بود. در این میان سازمان‌های مدیریت مقصد، نقش مهمی را در ارتقاء عملکرد مقاصد گردشگری ایفا می‌کنند. 150 پرسشنامه از مدیران و کارکنان سازمان گردشگری منطقه آزاد اروند جمع‌آوری و مدل توسعه خدمات نوآورانه پیشنهادی تحقیق مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد، تأثیر مشارکت ذینفعان گردشگری، حمایت مدیران ارشد سازمان و استراتژی‌های نوآورانه از طریق متغیر میانجی بازارگرایی بر توسعه خدمات نوآورانه گردشگری تأثیر مثبت و معناداری بوده ولیکن تأثیر حمایت مدیریت ارشد سازمان، مشارکت ذینفعان گردشگری و تناسب استراتژیک و شرکتی بر توسعه خدمات نوآورانه به صورت مستقیم، مورد تأیید قرار نگرفت.

 

کلمات کلیدی: گردشگری، سازمان مدیریت مقصد ، مدل توسعه خدمات نوآورانه

 


Innovative service development model in destination management organization (case study: Arvand Free Zone Tourism)

Najmeh Ramoz[1]*, Majid Nili[2], Salima Ghobishavi[3]

[1] Assistant Professor, Department of Business Administration, University of Qom, Qom, Iran

[2] Assistant Professor, Department of Industrial Management, University of Qom, Qom, Iran

[3] Master of Business Administration student, Qom University, Qom, Iran

 

Abstract

In today’s changing and competitive environment, having natural resources alone does not cause growth and development in the tourism industry as one of the most valuable economic sectors, and providing new services or products based on the needs and expectations of visitors (market orientation) will be the key to the success of this industry. Meanwhile, destination management organizations play an important role in improving the performance of tourist destinations. 150 questionnaires were collected from managers and employees of Arvand Free Zone Tourism Organization and the innovative service development model proposed by the research was tested. The results of the research show that the effect of the participation of tourism stakeholders, the support of senior managers of the organization and innovative strategies through the mediating variable of market orientation has a positive and significant effect on the development of innovative tourism services, but the effect of the support of the senior management of the organization, the participation of tourism stakeholders and strategic and corporate fit on The development of innovative services was not directly approved.
Keywords: tourism, destination management organization, innovative service development model

 

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله