نقش سكون‌زدگي شغلي بر قصد ترک شغل در هتل های استان اردبیل

مقاله: پژوهشی

صفحه: 312- 299

نویسندگان:

شهرام بگ زاده[1]، آمنه عالم راثی[2]، زیبا مهجور[3]

[1] گروه مدیریت، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

 [2] دانشجوی دکترای گروه مدیریت، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

[3]  دانشجوی دکترای گروه مدیریت، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

 

چکیده

كاركنان امروزي بيشتر از گذشته درباره زندگي كاري خود فكر مي‌كنند و نگران هستند، آن‌ها شغل مطمئن، درازمدت و ارضاكننده مي‌خواهند و مايلند در شغل خود رشد و توسعه پيدا كنند. بنابراین توجه به سکون زدگی شغلی ضرورت بیشتری پیدا می کند بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش سكون‌زدگي شغلي بر قصد ترک شغل در هتل های استان اردبیل می باشد. جامعه آماری پژوهش تمام  کارکنان و کارشناسان در هتل های استان اردبیل به تعداد 1000 نفر است. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعداد 278 نفر به دست آمد که به‌‌صورت تصادفی ساده انتخاب شدند.  به‌منظور اندازه‌گیری متغیرها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. روايي پرسشنامه به‌صورت تشخيصي، همگرا و واگرا و پايايي پرسشنامه نیز با ضريب آلفاي کرونباخ بررسي گرديد. تجزیه‌وتحلیل داده­ها با استفاده از نرم افزار lisrel با آزمون‌های معادلات ساختاری انجام گرفته است نتایج تجزیه و تحلیل داده­ها نشان داد که سکون زدگی شغلی بر قصد ترک شغل در هتل های  استان اردبیل دارد.

کلمات کلیدی:

سکون زدگی شغلی، قصد ترک شغل، هتل های استان اردبیل


The role of job stagnation on the intention to leave a job in hotels in Ardabil province

Shahram Begzadeh[1], Amina Alam Rathi[2], Ziba Mehjor[3]

[1] Department of Management, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran

[2] Ph.D. student of Management Department, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran

[3] Ph.D. student, Department of Management, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran

 

abstract

Today’s employees think and worry about their work life more than in the past, they want a secure, long-term and satisfying job and they want to grow and develop in their job. Therefore, it becomes more necessary to pay attention to job stagnation. Therefore, the purpose of this research is to investigate the role of job stagnation on the intention to leave a job in hotels in Ardabil province. The statistical population of the research is all the employees and experts in the hotels of Ardabil province, numbering 1000 people. The sample size was 278 people who were selected randomly using Morgan’s table.  In order to measure the variables, a standard questionnaire was used. The diagnostic, convergent and divergent validity of the questionnaire and the reliability of the questionnaire were also evaluated with Cronbach’s alpha coefficient. Data analysis has been done using lisrel software with structural equation tests. The results of data analysis showed that job stagnation has an intention to leave the job in the hotels of Ardabil province.

Keywords: 

Job stagnation, intention to quit, hotels in Ardabil province

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله