بررسی اثر تعدیلگر افشای مسئولیت اجتماعی بر رابطه بین جریان نقد عملیاتی و تصمیمات سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله: پژوهشی

صفحه: 428- 451

نویسندگان:

مریم برادران[1]، الهام جلالی کلکناری[2]

[1]مدرس موسسه غیر انتفاعی روزبهان شهرستان ساری

[2] كارشناسي ارشد رشته حسابداری موسسه غیر انتفاعی روزبهان شهرستان ساری

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر جریانات نقد عملیاتی بر تصمیمات سرمایه گذاری با توجه به نقش مسئولیت پذیری اجتماعی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادارتهران است و نمونه آماری بر اساس روش حذف سیستماتیک برابر با 114 شرکت است. دوره زمانی جمع آوری اطلاعات مربوط به سالهای 1395 تا 1399  است و اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار ایویوز نسخه 8 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیلهای آماری، جریانات نقد عملیاتی تاثیر مثبت و معناداری بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکتها دارد. همچنین بر اساس نتایج بخش دوم، مسئولیت پذیری اجتماعی بر رابطه بین جریانات نقد عملیاتی و سرمایه گذاری شرکتها تاثیر تعدیلگر افزایشی معناداری دارد.

کلمات کلیدی: جریانات نقد عملیاتی، تصمیمات سرمایه گذاری، مسئولیت پذیری اجتماعی


Investigating the effect of institutional ownership on the relationship between re-presentation of financial statements and the reaction coefficient of accounting profit
Maryam Baradaran[1], Elham Jalali Kalkanari[2]
[1] Teacher of Rozbahan non-profit institution, Sari city
[2] Master’s degree in Accounting, non-profit Rozbahan Institute, Sari city
Abstract
The purpose of this research is to investigate the impact of operating cash flows on investment decisions regarding the role of social responsibility in companies listed on the Tehran Stock Exchange. The statistical population of this research is all companies active in the Tehran Stock Exchange, and the statistical sample based on the systematic elimination method is equal to 114 companies. The period of information collection is from 2015 to 2019 and the obtained information has been analyzed using Eviuse software version 8. Based on the results obtained from the statistical analysis, operating cash flows have a positive and significant effect on the investment decisions of companies. Also, based on the results of the second part, social responsibility has a significant incremental moderating effect on the relationship between operating cash flow and corporate investment.
Keywords: operating cash flows, investment decisions, social responsibility

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله